کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 288
غزل عبدالباري جهاني 1194
لېونتوب عبدالباري جهاني 1114
شناخته عپدالباری جهانی 2158
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2444
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2450
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2279
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2439
موږک شېر عبدالباري جهاني 2294
سندره عبدالباري جهاني 2246
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2187
غزل عبدالباري جهاني 2322
جـلـوه عبدالباري جهاني 2160
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2323
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2056
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2049
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2203
غزل عبدالباري جهاني 2323
غزل عبدالباري جهاني 2164
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2021
عدالت عبدالباري جهاني 2031
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2150
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2066
مني ته عبدالباري جهاني 2256
بې یاره عبدالباري جهاني 2319
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2264
غزل عبدلباري جهاني 2128
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1920
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1862
غزل عبدلباري جهاني 2149
دعوه عبدالباري جهاني 2118