کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 306
غزل عبدالباري جهاني 1211
لېونتوب عبدالباري جهاني 1135
شناخته عپدالباری جهانی 2173
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2461
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2466
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2299
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2456
موږک شېر عبدالباري جهاني 2311
سندره عبدالباري جهاني 2262
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2204
غزل عبدالباري جهاني 2335
جـلـوه عبدالباري جهاني 2180
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2337
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2077
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2064
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2220
غزل عبدالباري جهاني 2341
غزل عبدالباري جهاني 2185
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2038
عدالت عبدالباري جهاني 2052
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2165
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2079
مني ته عبدالباري جهاني 2274
بې یاره عبدالباري جهاني 2335
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2278
غزل عبدلباري جهاني 2143
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1933
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1877
غزل عبدلباري جهاني 2166
دعوه عبدالباري جهاني 2135