کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 304
غزل عبدالباري جهاني 1209
لېونتوب عبدالباري جهاني 1132
شناخته عپدالباری جهانی 2173
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2460
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2465
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2297
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2454
موږک شېر عبدالباري جهاني 2310
سندره عبدالباري جهاني 2261
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2203
غزل عبدالباري جهاني 2333
جـلـوه عبدالباري جهاني 2176
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2334
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2071
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2061
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2216
غزل عبدالباري جهاني 2336
غزل عبدالباري جهاني 2181
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2034
عدالت عبدالباري جهاني 2049
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2162
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2076
مني ته عبدالباري جهاني 2270
بې یاره عبدالباري جهاني 2332
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2273
غزل عبدلباري جهاني 2140
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1930
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1873
غزل عبدلباري جهاني 2162
دعوه عبدالباري جهاني 2131