کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 276
غزل عبدالباري جهاني 1183
لېونتوب عبدالباري جهاني 1105
شناخته عپدالباری جهانی 2143
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2433
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2435
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2269
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2426
موږک شېر عبدالباري جهاني 2287
سندره عبدالباري جهاني 2232
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2179
غزل عبدالباري جهاني 2309
جـلـوه عبدالباري جهاني 2152
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2313
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2046
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2043
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2197
غزل عبدالباري جهاني 2318
غزل عبدالباري جهاني 2157
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2017
عدالت عبدالباري جهاني 2027
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2144
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2060
مني ته عبدالباري جهاني 2252
بې یاره عبدالباري جهاني 2314
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2260
غزل عبدلباري جهاني 2122
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1913
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1859
غزل عبدلباري جهاني 2146
دعوه عبدالباري جهاني 2111