کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 270
غزل عبدالباري جهاني 1177
لېونتوب عبدالباري جهاني 1098
شناخته عپدالباری جهانی 2137
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2426
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2428
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2263
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2417
موږک شېر عبدالباري جهاني 2279
سندره عبدالباري جهاني 2224
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2169
غزل عبدالباري جهاني 2298
جـلـوه عبدالباري جهاني 2143
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2303
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2039
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2037
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2189
غزل عبدالباري جهاني 2307
غزل عبدالباري جهاني 2148
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2008
عدالت عبدالباري جهاني 2017
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2133
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2051
مني ته عبدالباري جهاني 2245
بې یاره عبدالباري جهاني 2307
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2251
غزل عبدلباري جهاني 2115
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1906
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1848
غزل عبدلباري جهاني 2137
دعوه عبدالباري جهاني 2102