کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 232
غزل عبدالباري جهاني 1140
لېونتوب عبدالباري جهاني 1054
شناخته عپدالباری جهانی 2098
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2400
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2390
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2224
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2383
موږک شېر عبدالباري جهاني 2239
سندره عبدالباري جهاني 2190
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2128
غزل عبدالباري جهاني 2259
جـلـوه عبدالباري جهاني 2109
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2260
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2006
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 1998
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2152
غزل عبدالباري جهاني 2269
غزل عبدالباري جهاني 2114
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 1983
عدالت عبدالباري جهاني 1982
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2102
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2020
مني ته عبدالباري جهاني 2210
بې یاره عبدالباري جهاني 2267
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2216
غزل عبدلباري جهاني 2081
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1871
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1808
غزل عبدلباري جهاني 2101
دعوه عبدالباري جهاني 2064