کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 298
غزل عبدالباري جهاني 1204
لېونتوب عبدالباري جهاني 1125
شناخته عپدالباری جهانی 2167
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2456
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2461
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2295
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2447
موږک شېر عبدالباري جهاني 2305
سندره عبدالباري جهاني 2255
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2198
غزل عبدالباري جهاني 2329
جـلـوه عبدالباري جهاني 2171
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2333
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2067
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2060
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2214
غزل عبدالباري جهاني 2334
غزل عبدالباري جهاني 2176
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2030
عدالت عبدالباري جهاني 2042
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2161
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2075
مني ته عبدالباري جهاني 2267
بې یاره عبدالباري جهاني 2331
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2273
غزل عبدلباري جهاني 2136
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1928
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1871
غزل عبدلباري جهاني 2160
دعوه عبدالباري جهاني 2127