کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 301
غزل عبدالباري جهاني 1205
لېونتوب عبدالباري جهاني 1126
شناخته عپدالباری جهانی 2168
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2457
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2463
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2295
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2448
موږک شېر عبدالباري جهاني 2305
سندره عبدالباري جهاني 2256
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2198
غزل عبدالباري جهاني 2329
جـلـوه عبدالباري جهاني 2174
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2334
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2070
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2061
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2215
غزل عبدالباري جهاني 2336
غزل عبدالباري جهاني 2177
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2031
عدالت عبدالباري جهاني 2042
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2161
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2075
مني ته عبدالباري جهاني 2268
بې یاره عبدالباري جهاني 2332
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2273
غزل عبدلباري جهاني 2140
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1929
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1871
غزل عبدلباري جهاني 2160
دعوه عبدالباري جهاني 2129