کتابتون كی وروستۍ کتاب

په زخمونو کې سندرې

وروستۍ ليکني

کتابتون

انځوریز شعرونه

Abt Appliance Coupon
د   ۰۱-۰۱-۲۰۱۱ کال د کتونکو شمیره
كور پـاڼـه
د ښاغلي عبدالباري جهاني شعرونه
دا کړکۍ مه بندوه عبدالباري جهاني 309
غزل عبدالباري جهاني 1214
لېونتوب عبدالباري جهاني 1136
شناخته عپدالباری جهانی 2188
بی بی رابیا عبدالباري جهاني 2463
باران په شپه کي عبدالباري جهاني 2470
چي رانه سې پسرليه عبدالباري جهاني 2301
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2457
موږک شېر عبدالباري جهاني 2313
سندره عبدالباري جهاني 2265
د هسۍ مستي عبدالباري جهاني 2208
غزل عبدالباري جهاني 2337
جـلـوه عبدالباري جهاني 2181
دغه زما غيــــــــور ولس دی عبدالباري جهاني 2339
اوس به څه ليکي شاعره عبدالباري جهاني 2082
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدالباري جهاني 2072
د آ فتونو مور عبدالباري جهاني 2224
غزل عبدالباري جهاني 2343
غزل عبدالباري جهاني 2188
بیا راغلی پسرلی دی عبدالباري جهاني 2043
عدالت عبدالباري جهاني 2057
د ازل بندیوان عبدالباري جهاني 2168
چرگ او باز عبدالباري جهاني 2080
مني ته عبدالباري جهاني 2276
بې یاره عبدالباري جهاني 2337
نه به ته يې نه به زه يم عبدلباري جهاني 2281
غزل عبدلباري جهاني 2146
د خلکو خولې نه تړلي کيږي عبدلباري جهاني 1936
اوس به څه ليکي شاعره عبدلباري جهاني 1880
غزل عبدلباري جهاني 2169
دعوه عبدالباري جهاني 2138